WWW.18422.COM,W W W . 7 3 7 6 . C O M,W W W . 5 1 1 9 9 9 . C O M
2019-07-23 来源:WWW.18422.COM

WWW.18422.COM

清扬守敬评此碑:“雄伟劲健,《鲁峻碑》尚不及此,汉隶气魄之大,无逾于此。其书法方正古健,点划之中有篆籀之意,粗犷俊朗,有独特的阳刚之美。

因搬运工嫌其沉重,乃截裂为二,后虽经嵌合,但裂纹清晰可见。与《石门颂》、《西狭颂》和《杨淮表纪》等同属一路。

WWW.18422.COM,无额无穿。

大与拙往往有不解之缘。  祭祀神灵的碑刻,以“元氏五碑”为最,五碑指《封龙山颂》、《祀三公山碑》、《山公山碑》、《无极山碑》、《白石神君碑》,为河北元氏县祭祀山神所立。

碑侧有唐咸通年题名,因字已漫漶难辨,故多不拓。个中消息,不易厘清。

道光二十七年(一八四七)十一月,元氏知县刘宝楠发现于河北元氏西北四十五里的王村山下,即命工运入城中。W W W . 7 7 1 7 7 . C O MW W W . 7 6 5 7 6 5 . C O M。

  □□□□,□元氏郎平棘李音,史九门张玮,灵寿赵颖,县令南阳□□□□□□□□韩林□□纵□石师□□赵□张□绛□□□《封龙山颂》评一《封龙山颂》全称《元氏封龙山之颂》,俗称《封龙山碑》。传世旧拓本有初拓未断本和断后拓本两类。

平地特起,灵亮上通。惠此邦域,以绥四方。

神耀赫赫,理物含光。15行,行26字。

《封龙山颂》评七《封龙山碑》原位于河北省元氏县西北王村,后移置于县文清书院。有翻刻本,字画粗劣,石花呆滞,易辨。

《封龙山颂》评八  《封龙山颂》隶书刻碑,又称《封龙山碑》,东汉延熹七年(164)十月立,纵1.66米,横1米。大写意抽象艺术是非理性的,无主题、无逻辑、无故事的,通过抽象的色彩、线条、色块构成,创造出审美者自己的创造能力、思维想象能力来表达和叙述人性。

个中消息,不易厘清。15行,行26字。

相关链接
热点推荐